Algemene voorwaarden van ACS Nederland.

Levering:
Wij leveren via Post NL of via DPD. Bezorgen is alleen op werkdagen mogelijk. ACS Nederland heeft een spoeddienst voor spoed leveringen en reparaties. Deze zijn enkel voor overheidsinstanties aan te vragen. Wij streven er naar uw bestelling binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling naar u te verzenden, doch nooit langer dan 14 dagen. Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit zo snel mogelijk per e-mail aan u worden medegedeeld. U heeft vervolgens de mogelijkheid om uw order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor een gelijk bedrag. Tevens moeten het bezorg en factuur adres beide in handen zijn van besteller. Dit in verband met mogelijke doorzending naar het factuuradres.

Garantie:
a) Na ontvangst van de door u bestelde artikelen, heeft u het recht de bestelde artikelen binnen 14 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden. Gebruik hiervoor het herroepingsformulier. Deze kunt u aanvragen per mail via info@acsnederland.nl De terugzendtermijn gaat in op de dag van de levering. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag (excl. verzendkosten) binnen 7 werkdagen teruggestort worden op de door u opgegeven bank/giro nummer. Dit recht is niet van toepassing indien:
1. Het artikel niet compleet en/of beschadigd is;
2. U getracht heeft een gebrek te herstellen;
3. Vermissing van de originele verpakking (indien van toepassing);
4. Een beschadigde (niet verkoopbare) verpakking;
5. Een zegel verbroken is van ACS Nederland (op bepaalde producten);

b) Op alle artikelen die ACS Nederland verkoopt leveren wij een standaard garantie van 12 maanden. Deze garantie omvat, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven, een kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onder)delen van de zaken in geval van materiaal- en/of fabrieksfouten. Deze garantie vervalt indien;
1. Reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan ACS Nederland,
2. De zaken naar oordeel van ACS Nederland zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden of gemonteerd,
3. Defecten zijn ontstaan van afwijkende omgevingscondities of overige van buitenaf komende oorzaken.

c) Op bepaalde door ACS Nederland aan te geven producten, zal een langere garantieperiode worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabrikant is vastgesteld. De maximale garantie termijn die ACS Nederland kent is 10 jaar.

d) De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

e) Op een herstelt product of een product die een reparatie heeft gehad krijgt de wederpartij 3 maanden garantie.

d) Op voertuigen die door ACS Nederland geleverd zijn zit de door de fabrikant vastgestelde garantietermijn. Dit kan verschillend zijn per merk of model voertuig. Voor aankoop is dit opgenomen in het koopcontract. Bij mankementen moet u ons verwittigen per mailcontact en telefonisch daarna kan u een afspraak maken bij een merkdealer die is aangesloten bij ACS Nederland. Deze vind u in Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Goes en Terneuzen. Let op: reiskosten zijn altijd ten laste van de klant zelf.

Als er mankementen of storingen zijn aan de door ACS Nederland opgebouwde producten op of in het voertuig, dient u ons direct te informeren per mailcontact dan wel telefonisch. In overleg met de klant maken we een service afspraak op een van de dealer locaties voor bedrijfswagens. Deze vind u in Breda, Roosendaal en Goes. Let op: reiskosten zijn altijd ten laste van de klant zelf.

Indien mankementen / schade / fouten zitten in de bestickering van uw voertuig dient u ons direct te informeren per e-mail. Deze herstelwerkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden in Breda en Etten-Leur.
Voor voertuigen die eigendom zijn van Rijkswaterstaat hebben we een servicepunt in Zevenbergen. Let op: reiskosten zijn altijd ten laste van de klant zelf.

Klanten die een nationaal serviceplan hebben afgesloten bij ACS Nederland. En daar ook de voertuigpas op kenteken voor hebben. Zijn niet gebiedsgebonden. Deze worden door onze servicedienst op bedrijfs, werk of thuislocatie geholpen. Klanten met bovengenoemde pas worden binnen 48 uur geholpen.

*Voor overheidsdiensten met spoed storing kan onder een RITNUMMER direct iemand worden ingezet onder 24/7. Bij bepaalde vastgestelde afdelingen kan dat met O&G.

Annuleren en retour producten:
U bent zelf verantwoordelijk voor het retourneren. ACS Nederland gaat er vanuit dat de u de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekert verstuurt. De portokosten geretourneerde artikelen zijn voor rekening van de klant. ACS Nederland houd zich het recht voor om speciaal bestelde of vervaardigde artikelen niet terug te nemen. Bij het annuleren van een bevestigde bestelling waarin speciaal bestelde of vervaardigde artikelen zijn opgenomen, worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Niet betalen:
De bestelde artikelen worden 5 dagen voor u gereserveerd. Horen wij hierna niks meer van u, dan houd ACS Nederland zich het recht voor de bestelling automatisch te annuleren en vervallen alle rechten.
LET OP: Ook bij het automatisch annuleren door ACS Nederland van een bevestigde bestelling, omdat de 5 reserveringsdagen verlopen zijn, waarin speciaal bestelde of vervaardigde artikelen zijn opgenomen, worden annuleringskosten in rekening gebracht ten laste van de opdrachtgever of klant.

Betaling na ontvangst:
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door ACS Nederland aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. ACS Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ACS Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ACS Nederland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid:
ACS Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. ACS Nederland aanvaardt verantwoordelijkheid voor het verloren gaan of beschadigen van de artikelen van het moment van verzenden tot aflevering bij de klant. Deze aansprakelijkheid, zoals hierboven omschreven, vervalt ingeval de wederpartij niet binnen een termijn van twee weken na het ontstaan van de schade of vermissing, ACS Nederland schriftelijk daarvan op de hoogte heeft gebracht via e-mail en aangetekende brief, behoudens indien de wederpartij kan aantonen dat het overschrijden van die termijn niet aan haar schuld te wijten is. De wederpartij dient ten alle tijden zelf ook de track and trace code’s te bewaren. ACS Nederland is niet aansprakelijk voor de vermissing en of beschadiging van producten op het moment dat de wederpartij een product retour zend. Als een terug gestuurd product niet in de door ACS Nederland geleverde conditie ontvangen word door ACS Nederland word het product niet vergoed.

Privacy:
Alle klantgegevens worden slechts gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de bestellingen. Klanten kunnen nieuwsbrieven ontvangen of berichten met acties en kortingen. Nooit worden de klantgegevens ter beschikking van derden gesteld.

Slotbepaling:
a) ACS Nederland heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
b) Indien ACS Nederland de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing maakt, zal ACS Nederland deze wijzigingen tijdig bekend maken.
c) Zij treden alsdan in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
d) Indien de wederpartij een wijziging in de voorwaarden niet wenst te accepteren, kan wederpartij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen.
e) Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

© 2017 - 2024 ACS Nederland Signalering | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel